DECOFIX (DECOFIX) by Novacolor

Бъдете сигурни, че основата е имала време за изсъхване поне 30 дни. Повърхността трябва да бъде плътна, в противен случай предвидете на ново правене и заздравяване на основата със специфични продукти. При наличие на мухъл, третирайте повърхността с подходящите продукти. Евентуални налични цветове и части от стари бои и излющвания, ги отстранете с четка или внимателно измиване. Ако са налични стари бои напълно елиминирайте отлюспените части и онези които не са перфектно залепнали, уплътнители. Отстранете прах, смог или друг с четка. Убедете се че основата е добре изсъхнала и положете един слой разреден DECOFIX с мече или четка. След поне 2 часа продължете с полагането на завършващия продукт.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- свързващи вещества: микроемулсия с ниско ниво н а миризми.

- разтворител: вода

- Обемна маса UNI EN ISO 2811-1: 1,00 ± 0,05 kg/l

- Време за изпарение UNI EN ISO 2431: 46”±3” купа Iso n.3 a 25 °C

- Определяне на летливи органични съединения, (VOC): <35 mg/kg

- Определяне на свободни формоалдехиди: <10 mg/kg

- изсъхване (25 °C e 65% di U.R.): на допир 30-40 мин.;

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Правилно смесвайте продукта преди оцветяване и преди полагане. Да не се нанася върху прясно боядисани повърхности и такива с алкална основа,  изчакайте период на цялостно изсъхване от четири седмици.

 

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА И ПОЛАГАНЕ

(Съотнесено към условията на средата T=25° C, UR=60%)

 

ПОВЪРХНОСТИ И МАЗИЛКИ ОТ ГИПС И ГИПС КАРТОН

Бъдете сигурни, че основата е имала време за изсъхване поне 30 дни. Повърхността трябва да бъде плътна, в противен случай предвидете на ново правене и заздравяване на основата със специфични продукти.  При наличие на мухъл, третирайте повърхността с подходящите продукти. Евентуални налични цветове и части от стари бои и излющвания, ги отстранете с четка или внимателно измиване. Ако са налични стари бои напълно елиминирайте отлюспените части и онези които не са перфектно залепнали, уплътнители. Отстранете прах, смог или друг с четка. Убедете се че основата е добре изсъхнала и положете един слой разреден DECOFIX с мече или четка. След поне 2 часа продължете с полагането на завършващия продукт.

 

РАЗРЕЖДАНЕ

С вода. Количеството варира, в зависимост от начина на абсорбация на основата. За гипс и гипс картон от 50 до 100%. Върху шпакловани мазилки, топлоизолации и наличие на стари  бои от 100 до 200%. Върху бетон от 200 до 300%. Правилното количество може да определи, наблюдавайки процеса върху третираната повърхност, като мътна, непрозрачна патина. Много високо количество може да оформи един компактен слой, който да е неподходящ за следващите полагания на боя или точно обратното, едно оскъдно полагане на фиксатора, да доведе до трудното полагане и последващо да повиши консумацията, да намали възможността за  захващане на финиша и е възможно да доведе до нехомогенна абсорбация.

 

ПРЕПОРЪКИ

Материалът трябва да бъде защитен от замръзване и резки температурни промени по време на целия процес на нанасяне.

Да не се прилага, когато температурата на въздуха, на основата и на продукт са под 5 ° C или над 35 ° C, нито под пряка слънчева светлина или върху нагрети повърхности. (въпреки че вече са на сянка).

Препоръчва се приключването на всяка работа с продукти от една и съща партида.

За правилното използване на описаните материали, за разреждането и използването им, моля прочетете внимателено съответната информациона листовка.

По време на всички етапи от подготовката на основата, продуктите и нанасянето, се препоръчва, правилното използване  на оборудването и лична предпазна екипировка.

 

ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ

С вода веднага след употреба.

 

РАЗХОД

Индикативен разход: Основи от традиционни мазилки, изгладени повърхности със синтетични смоли, гипс и гипс картон: 15-18 m2/l. Основи и мазилки на варова основа или високоабсорбиращи: 8-10 m2/l. Препоръчително е да се направи предварителна проба на 

 

ЦВЕТОВЕ

Безцветно; не тонирани цветове

 

ОПАКОВКИ

Опаковки от 1 l; 5 l; 15 l.

 

УСЛОВИЯ И СРОК ЗА ПОЛЗВАНЕ

Препоръчително е продукта да се използва до 2 години от дата на производството, ако е съхраняван в оригинална опаковка, не отварян и на адекватна температура.

 

ИНИДКАТОРИ ЗА СИГУРНОСТ

Директива 2004/42/CE:

Стойност Лимит  EU (Dir. 2004/42/EC)

Cat. H: фиксант пример (ниска стойност на вода): 30 g/l (2010)

Decofix максимално съдържа 30 g/l di COV.

 

УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ ПРИ СКЛАДИРАНЕ

Продуктът трябва да се използва в рамките на 2 години от датата на производство, ако се съхранява в оригинални неотворени опаковки и при подходящи температурни условия.

                 

Вреден за водните организми, може да причини дълготрайни неблагоприятни последици за водната околна среда/ Да се ​​съхранява на недостъпни за деца места / Да не се изхвърля в канализацията / Да се ​​носи подходящо защитно облекло и ръкавици / При поглъщане да се потърси незабавно медицинска помощ и да се покаже опаковката или етикета/                Продуктът трябва да се транспортира, съхранява и използва в съответствие с действащите стандарти за хигиена и безопасност; Оставете да изсъхнат напълно остатъчните вещества и ги третирайте като специални отпадъци. За повече информация вижте информационния лист за безопасност.

                                

Забележка - COLORIFICIO COLORIFICIO NOVACOLOR гарантира, че информацията в тази техническо – информационна листовка е на база нашия най-добър опит, въпреки това листовката не поражда поемането на никаква отговорност от страна на нашето дружество за използване на продукта, ако не е под наш пряк контрол. Препоръчваме ви винаги да проверявате годността на продукта, за всеки конкретен случай. 

DECOFIX Микронизиран стенен грунд на водна основа

Decofix е разредим дълбокопоникващ грунд , особено подходящ за грундиране и консолидиране на вътрешни и външни минерални повърхности.

Формиран с полимери от много фини частици, препаратът има висока проникваща способност и може да спои особено напрашени стени вече боядисани с няколко слоя стари  боя. Заради своите качества, Decofix представлява алтернативно решение на използването на класически грунд на водна основа с важната разлика, че прилагането му и изсъхването се извършват при наличие на много ниски емисии на летливи органични съединения (ЛОС). Грундът ДЕКОФИКС подобрява адхезията и уеднаквява абсорбиращата способност на основата, създавайки идеална основа за следващите слоеве боя, изолирайки ги от алкалната среда, типична за бетон и други подобни основи. 

 

  • Модел: DECOFIX
  • Наличност: В наличност
  • 0.00 лв